• Language
Маджарово - Защитена зона, директива за птиците

Маджарово - Защитена зона, директива за птиците

Град Маджарово се намира в Източните Родопи, на 55 км югоизточно от град Хасково и на 55 км северозападно от Ивайловград. На 10 км североизточно от Маджарово се намира село Бориславци, а местността между двете населени места е една от най-популярните дестинации за орнитоложки туризъм в страната.

Местността обхваща част от тясната долина на река Арда, заобиколена от планински склонове и скални масиви. Уникалният микроклимат и разнообразният релеф са причина за богатството от птичи видове, които се срещат тук. Установени са 174 вида птици, от които 40 са включени в Червената книга на България (списък на застрашените и изчезващи растителни и животински видове в страната). 78 от видовете птици са от европейско природозащитно значение. Световно застрашени са 6 вида. Мястото е от световно значение като представителен район за Средиземноморския биом. Тук се срещат 6 биомно ограничени вида, характерни за този биом, от общо 9, установени за България - испанско каменарче (Oenanthe hispanica), голям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum), червеногушо коприварче (Sylvia cantillans), малко черноглаво коприварче (Sylvia melanocephala), скална зидарка (Sitta neumayer) и черноглава овесарка (Emberiza melanocephala). В района се срещат пет световно застрашени вида птици по време на зимуване, миграция или през гнездовия период, като белошипата ветрушка (Falco naumanni) все още гнезди тук. Една от двете колонии на белоглавия лешояд (Gyps fulvus) в България се намира на скалните комплекси по бреговете на река Арда. Маджарово е едно от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за гнезденето на черния щъркел (Ciconia nigra), белоглавия лешояд и черната каня (Milvus migrans). Тук се поддържат и едни от най-значимите в България гнездови популации на пъстрия скален дрозд (Monticola saxatilis), градинската овесарка (Emberiza hortulana), големия маслинов присмехулник и черния щъркел, което определя европейското значение на мястото за тези видове.

През 1997 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място.

Местността е обявена за защитена зона по директивата за птиците със заповед No.РД-787 от 29.10.2008.

На територията на защитената зона е забранено скалното катерене, делта и парапланеризмът в периода на гнездене - от 1 март до 31 юли.

В Маджарово функционира природозащитен посетителски център, който предлага различни услуги на гостите на района. Той е създаден от Българското дружество за закрила на птиците и е изграден с финансовата подкрепа на швейцарското правителство в рамките на Българо-швейцарската програма за опазване на биоразнообразието. Центърът провежда образователни програми и предоставя информация за различни маршрути и забележителности в района.


Снимки Всички
Защитена зона Маджарово Защитена зона Маджарово Защитена зона Маджарово Защитена зона Маджарово Защитена зона Маджарово
Работно време

Работно време на центъра: 9:00 - 18:00 ч., без почивен ден.

За контакти

Природозащитен център на БДЗП "Източни Родопи"
Град Маджарово

Телефони:
+359 888 42 01 59
+359 885 42 43 56
+359 878 599 353
+359 878 599 353

e-mail: vulturecenter@bspb.org
Website: www.vulturecenter.com

Препоръчваме да видите Всички
Природонаучен музей - село Черни Осъм Природонаучен музей - село Черни Осъм

Село Черни Осъм се намира в Северна България, на 12 км югоизточно от гр. Троян ...

Музей „Възраждане и Учредително събрание” - град Велико Търново Музей „Възраждане и Учредително събрание” - град Велико Търново

Музеят „Възраждане и Учредително събрание” се намира в северната част на ...

Исторически музей - Панагюрище Исторически музей - Панагюрище

Историческият музей в Панагюрище е разположен в центъра на града. Създаден ...

Етнографски музей, град Варна Етнографски музей, град Варна

Един от най-интересните музеи на морската столица, Етнографският, е ...

Регионален исторически музей – Велико Търново Регионален исторически музей – Велико Търново

Регионалният исторически музей – Велико Търново, е един от най-големите ...