• Language
Резерват „Силкосия”

Резерват „Силкосия”

Резерват „Силкосия” е първият резерват в България. Обявен е с Постановление № 8485 от 29.06.1933 г. от Министерството на земеделието и държавните имоти като „строго охранителна държавна гора “Горна Еленица – Силкосия” в землището на с. Българи и с. Кости, община Царево, област Бургаска, с площ 10 226 декара (1022,6 ха). Впоследствие територията и буферната зона са изменяни няколко пъти.

Резерват „Силкосия” съхранява ценното растително и животинско богатство на планината Странджа. Територията на резервата е разположена на надморска височина от 100 до 250 метра. Най-широко застъпени са канелените горски почви и жълтоземно-подзолистите почви.

Растителното богатство на резервата е значително. Установени са 260 вида висши растения. От тях дървесните видове са 14, храстовите - 17, многогодишните тревисти растения са 143, а едногодишните и двугодишните – 70. Това представлява 22.6 % от странджанската флора и определя високата стойност на защитената територия.

„Силкосия” е типичен горски резерват. Съхранява гори от бук и дъб, вечнозелени храсти - странджанска зеленика (Rhododendron Ponticum L.), лавровишня (Prúnus laurocerásus), джел (Ilex aquifolium), странджанско бясно дърво (Daphne pontica). Средната възраст на дърветата е 120-130 години, а в отделни случаи надвишава 200 години.

Най-впечатляващи са горските формации от горун (Quercus polycarpa) и източен бук (Fagus orientalis). Като спътници на основните дървесни видове се срещат брекиня (Sorbus torminalis), скоруша (Sorbus domestica), сребролистната липа (Tilia tomentosa), полски клен (Acer campestre) и дива круша (Pyrus communis).

Резерватът има и богата фауна - установени са повече от 50 защитени животински вида. От земноводните се срещат зелената крастава жаба (Pseudepidalea viridis), жабата дървесница (Hila arborea, L.) и гръцката дългокрака жаба (Rana graeca), които са защитени от Закона за биологичното разнообразие.

От влечугите могат да се видят слепокът (Anguis fragilis) и жълтокоремникът (Ophisaurus apodus), големият стрелец (Coluber caspius), смокът мишкар (Elaphe longissima), пъстрият (Elaphe sauromates) и вдлъбнаточелият смок (Malpolon monspessulanus) - също защитени видове. Много характерни за тези места са шипоопашатата (Testudo hermanni) и шипобедрената (Testudo graeca) костенурка.

Изключително разнообразнo е и птичето царство. Типични за защитената територия са сойката (Garrulus glandarius), авлигата (Oriolus oriolus), южният славей (Erithacus megarhynchos), малкото черноглаво (Sylvia melanocephala) и голямото белогушо коприварче (Sylvia communis), обикновената чинка (Fringilla coelebs), косът (Turdus merula), различни видове кълвачи, грабливи птици и др.

Животинското богатство се допълва и от много бозайници: дива свиня (Sus scrofa), дива котка (Felis silvestris), белка (Martes foina), златка (Martes martes), вълк (Canis lupus) и др.

В резервата е забранена всякаква човешка дейност, с изключение на неговата охрана, посещения с научна цел, преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел.

За водачи и беседи туристите се обръщат към РИОСВ - Бургас. Беседите се изнасят от експерт по предварителна заявка в РИОСВ - Бургас.


Снимки Всички
Резерват Силкосия Резерват Силкосия Резерват Силкосия Резерват Силкосия Резерват Силкосия
Работно време

Работно време на охраната на резервата и на РИОСВ - Бургас:
Целогодишно от понеделник до петък: 9:00-17:30 ч.
Почивни дни: събота и неделя.
Беседата се изнася от експерт от РИОСВ – Бургас, по предварителна заявка, само на български език, безплатно.

За контакти

Контакти с РИОСВ
град Бургас, ул. „Перущица” 67

Телефон: +359 56 813205

e-mail: riosvbs@unacs.bg
Website: www.riosvbs.eu

Препоръчваме да видите Всички
Исторически музей - Казанлък Исторически музей - Казанлък

Историческият музей в Казанлък носи името „Искра” и е основан през ...

Национално изложение на народните и художествени занаяти - с. Орешак Национално изложение на народните и художествени занаяти - с. Орешак

Националното изложение на народните и художествени занаяти се намира в село ...

Нощ на музеите и галериите Нощ на музеите и галериите

Международният ден на музеите се чества всяка година на 18 май от 1978 г. насам ...

Курортен комплекс Албена Курортен комплекс Албена

Курортният комплекс Албена се намира на Северното Черноморие, на 35 км ...

Град Чепеларе Град Чепеларе

Град Чепеларе се намира в централната част на Родопите, на около 70 км от ...