Text version
Tourism types
Adventurous Tourism, Extreme, Ecological Tourism, Photo safari, Protected territories