Text version
Tourism types
Adventurous Tourism, Ecological Tourism, Ornithological tourism, Protected territories, Mountain/Ski Tourism