Text version
Tourism types
Adventurous Tourism, Ecological Tourism, Photo safari, Protected territories