Text version
Tourism types
Adventurous Tourism, Ecological Tourism, Mountain/Ski Tourism