• Language
Деветашко плато - Защитена зона, директива за птиците

Деветашко плато - Защитена зона, директива за птиците

Деветашкото плато се намира в северната част на България, в Предбалкана, северозападно от град Ловеч. На територията на платото са разположени девет села – Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево и Тепава. Те са в териториалните граници на три общини – Летница, Ловеч и Севлиево.

Деветашкото плато е изградено основно от варовикови скали. Тук могат да бъдат видени почти всички видове повърхностни и подземни карстови форми - въртопи, валози, карстови блата, пропасти и пещери. В района се намират едни от най-големите пещери и пещерни комплекси в България. Най-високата точка на Деветашкото плато е на 2 километра от село Брестово.

Климатът на Деветашкото плато е умереноконтинентален. 

Срещат се полуестествени сухи тревни и храстови съобщества (орхидеи). Преобладават Панонски гори със зимен дъб (Quercus petraea) и обикновен габър (Carpinus betulus), Евро-сибирски степни гори с дъб (Quercus spp), както и крайречни смесени гори от обикновен дъб (Quercus robur), бял бряст (Ulmus laevis) и планински ясен (Fraxinus excelsior).  

В района на Деветашкото плато са установени 9 вида земноводни и 12 вида влечуги като смок-мишкар (Elaphe longissima), южен гребенест тритон (Triturus karelinii, Strauch), обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis),  шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и др.

Територията на Деветашкото плато е част от Националната екологична мрежа Натура 2000. Според Закона за биологичното разнообразие и Директивата за птиците Деветашкото плато е обявено за Орнитологично важно място с обща площ 7892,91 ха. В скалните комплекси в района се срещат множество редки и застрашени видове птици. Тук се срещат 82 вида птици като ливадния дърдавец (Crex crex), обикновен мишелов (Buteo buteo), орел змияр (Circaetus gallicus), бял (Ciconia ciconia) и черен щъркел (Ciconia nigra), корморан (Phalacrocorax), разнообразие от видове кълвачи (Picidae) и чучулиги (Alaudidae), чапли (Ardea), соколи (Falco) и ястреби (Accipiter).

Установени са и 34 вида бозайници като белогръд таралеж (Erinaceus concolor), лалугер (Spermophilus citellus), видра (Lutra lutra), язовец (Meles meles), в пещерите на платото живеят 9 вида прилепи (Chiroptera). Срещат се още сърна (Capreolus capreolus), лисица (Vulpes vulpes), вълк (Canis lupus), дива котка (Felis silvestris), дива свиня (Sus scrofa). 

Деветашкото плато е богато на пещери, част от които могат да се посещават от туристи. Най-атрактивна за посетителите е Деветашката пещера. Интересни са също пещерите Голяма и Малка Гарваница до село Горско Сливово, Футьовата пещера, пещерата Стълбица край село Кърпачево, пещерата Погрис, връх Чуката – 556 м.
Сред другите интересни туристически обекти са Сливовското кале, църквата в село Агатово (с една от най-тежките камбани в България), църквата „Св. Георги Мъченик” в с. Брестово. Изключително интересен обект за посещение са и Крушунските водопади в местността Маарата.

Интерес представляват също местността Градът с находките от римско и тракийско време и музеят „Къкринско ханче”, където е заловен великият български революционер Васил Левски (1837 - 1873 г.).

Селата от Деветашкото плато успешно развиват селски туризъм. Настаняване се предлага в уютни селски къщи в 6 от тях - Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево. В село Тепава може да се наеме велосипед под наем.


Снимки Всички
Деветашко плато Деветашко плато Деветашко плато Деветашко плато Деветашка пещера, Деветашко плато
Работно време

Информационен туристически център, кметство на с. Агатово

Работно време:
понеделник – петък
09:00 – 17:00 ч.
Почивни дни: събота и неделя.

Информационен туристически център в кметството на с. Брестово

Работно време:
8:00-12:00 :13:00-17:00 ч.

Почивни дни:
събота и неделя (по заявка работят и тогава).

Информационен туристически център в сградата на кметството на село Горско Сливово

Работно време:
целогодишно 8:00-12:00 :12:30-16:30 ч.
без почивен ден.

Безплатно се изнасят беседи на български език от специалист от центъра.

Информационен туристически център в сградата на кметството на с. Деветаки

Работно време:
8:00-12:00 :13:00-17:00 ч.

Почивни дни: събота и неделя.

Информационен туристически център в с. Крамолин

Работно време:
8:00-12:00 : 13:00-17:00 ч.

Почивни дни: събота и неделя.

Информационен туристически център в читалището на село Крушуна

Работно време:
8:00-12:00 : 13:30-17:00 ч.

Почивни дни: събота и неделя.

Информационен туристически център в кметството на с. Къкрина

Работно време:
8:00-12:00 : 13:00-17:00 ч.

Почивни дни:
събота и неделя, целогодишно.

Информационен туристически център в читалището на с. Кърпачево

Работно време:
8:00-12:00 : 13:00-17:00 ч.

Почивни дни:
събота и неделя.

Информационен туристически център в кметството на с. Тепава

Работно време:
без почивен ден от 8:00-17:00 ч.

При заявка работи и в извънработно време.

За контакти

Кметство с. Агатово

+359 884 888733

e-mails:
[email protected]
[email protected]

Кметство на с. Брестово

Телефон: +359 884 704072

e-mails:
[email protected]
[email protected]

Кметството на с. Горско Сливово

Телефони:
+359 884 704241
+359 6943 2230
+359 6943 2332

e-mail: [email protected]

Кметството на с. Деветаки

Телефон: +359 884 704081

e-mail: [email protected]

Кметството на с. Крамолин

Телефон: +359 884 888 724

e-mail: [email protected]

Кметството на с. Крушуна

Телефон: +359 884 704244

Читалище

Телефон: +359 898 537358

e-mail: [email protected]

Кметството на с. Къкрина

Телефон: +359 884 704086

e-mail: [email protected]

За контакти с музей „Къкринско ханче”

Телефон: +359 6928 310

ИТЦ - Кърпачево

Телефон: +359 886127678

e-mail: [email protected]

Кметството на с. Тепава

Телефон: +359 884 704100

Препоръчваме да видите Всички
Деветашка пещера Деветашка пещера

Деветашката пещера се намира на 18 км североизточно от Ловеч и на 2 км от село ...

Къкринско ханче - село Къкрина Къкринско ханче - село Къкрина

На 16 км от Ловеч, в село Къкрина, се намира лобното място на Апостола на ...

Музей „Васил Левски”, град Ловеч Музей „Васил Левски”, град Ловеч

Музеят „Васил Левски” се намира в Архитектурно-историческия резерват ...

Етнографски музей - град Ловеч Етнографски музей - град Ловеч

Етнографският музей в Ловеч е разположен в две съседни къщи - Драсовата и ...

Покритият мост, Ловеч Покритият мост, Ловеч

Покритият мост в гр. Ловеч е един от символите на града и една от ...