Община Ардино

Share on facebook

Добре дошли в Ардино.

Ардино е типична планинска община, разположена на границата между Западните и Източните Родопи, с богата културна история, наличие на природни феномени и забележителности и благоприятни климатични условия за отдих, които са предпоставки за развитието на туризма. Районът е достъпен и е с добри условия за почти всички видове алтернативен туризъм- познавателен, културен, етно-културен, пешеходен, еко, ловен, риболовен и др.

Тук всеки може да открие своето място.

В административно отношение, територията на общината принадлежи към област Кърджали, като формира нейните западни и югозападни части. Граничи с общините Неделино, Мадан, Баните, област Смолян, Джебел, Кърджали, Черноочене – област Кърджали.
По отношение на географското си положение, територията на общината може да се характеризира като периферна както за страната, така и за областта, но с изключително важни транспортно-географски функции. Тези функции се изразяват най-вече в осигуряването на вътрешните за Родопите връзки между двата основни опорни центъра – Кърджали и Смолян.
Територията на общината се отличава с ясно изразен планински релеф, силно разчленен от р. „Арда“ и нейните притоци.
Надморската височина варира от 340 м на р. „Арда“ до 1 240.5 м на връх „Алада“.
Богата и разнообразна е историята на община Ардино. Тя води своето начало от дълбока древност. В течение на хилядолетия този край е обитаван от различни етнически групи и общности. В резултат на съжителството на различни култури през вековете се утвърждава културния плурализъм. 

Дяволският  мост

Най – разпознаваемия обект  с най- голям туристопоток на територията на община Ардино се явява „Дяволския мост“ на река Арда. Обектът е деклариран от НИПК като недвижим архитектурно-строителен паметник на културата, а понастоящем е със статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност. За обекта е декларирана категория „от национално значение”.
„Дяволският мост” е най-големият и най-величествен мост в Родопите, емблема на община Ардино и едно от чудесата на средновековното строително изкуство на Балканите – заради изумителната му архитектурна елегантност, но също – и като инженерно-техническо постижение. Освен това, той е една от много малкото в България архитектурни конструкции, датиращи от ранния XVI век, запазени в целостта си досега. Мостът е построен по заповед на султан Селим I Явуз като част от път, свързващ Горно-тракийската низина с Беломорска Тракия и Егейско море .
 

Мостът е разположен в неописуемо красив тесен пролом, свързвайки източния и западния бряг по средното течение на река Арда, която тук образува каньон с големи меандри.
Дължината му е 56 метра, широчината – 3,5 м, три-сводест, като на сводовете на страничните му ребра са направени отвори с полукръгли сводчета за оттичане на водата. Височината на централния свод е 11,5 – 12 метра, а по ръба е запазен каменен парапет с височина 12 см. 
Пейзажът и местността са наистина несравними като гледка. Мостът е разположен в неописуемо красив тесен пролом, свързвайки източния и западния бряг по средното течение на река Арда, която тук образува каньон с големи меандри.

Орлови скали

Само на 3 км. южно от гр. Ардино се намира и Тракийското светилище “Орлови скали”. Светилището е обявено за историческо място в природна забележителност със Заповед № 345/17.05.1979 г. на председателя на Комитета по опазване на природната среда, заведено под № 787 в Държавния регистър на защитените територии и Заповед № РД 550/07.05.2003 г. на МОСВ. Със заповед РД9Р-0010/25.07.2011 г. на МК вида на обекта е променен в „археологическа НКЦ”, а категорията е променена в „национално значение”.   
 Орлови скали са група изявени вулканични скали (риолити и трахеолити), с надморска височина 762 м, разположени на склон със западно изложение Височината на скалите достига до 25 м от околния терен. Върху най-изявената скала от масива са изсечени повече от 100 трапецовидни ниши, от които сега са запазени 97. Най-голямата част от нишите – 55 са ориентирани на запад, на юг са ориентирани 35, на север – 5 и на изток 5-6, които са почти напълно изличени. Нишите са с дълбочина 8-12 см. Две ниши има и върху по-ниската скала, намираща се на 35 м югозападно от високата. Под скалите се наблюдават следи от улеи, жертвеници и други скално-изсечени съоръжения.
Скалният комплекс „Орлови скали“ е най-значителният по мащаб мегалитен паметник с вдълбани ниши, съхранен в Родопите и изобщо на Балканите. 

Общински музей-Ардино

Музеят се помещава в сградата на бившия конак, който до 1912 година се е ползвал от турски гарнизон. Кратката историческа справка разкрива богатото разнообразие от археологически обекти и културно-исторически ценности намиращи се на територията на община Ардино. 
Етнографска сбирка. Във фонда на музея в Ардино преобладават движимите етнографски паметници и колекции от отделни историко-битови предмети и технически комплекси от османския период и епохата на възраждането, които характеризират икономиката, културата и бита на населението.
Археологическа колекция. Археологическите проучвания проведени на територията на общината все още се намират в началният си стадий. Чрез методите на археологията са проучени пет недвижими обекта, като само един от тях е цялостно проучен, а именно праисторическото светилище в местността Адата, махала Паспал, с. Бял извор. Движимите археологически обекти, разкрити при терените проучвания – масовия керамичен материал, кремъчни и каменни сечива се намират в хранилището на музея в Общинския център. Поставено е началото на комплектуване на Фонд археология. Видимо, сред масовия керамичен материал от местноста Адата могат да бъдат отделени и консолидирани множество съдове. 

Старата барутчийница

Барутчийницата е единствената историческа сграда в гр. Ардино, обявена за недвижима архитектурно-строителна културна ценност, съгласно Закона за културното наследство. Изящна каменна постройка от последната четвърт на 19 век. тя е представителен образец за естетиката на служебно- административните сгради, запазени на територията на страната от Османската епоха Не е известен майсторът-строител на сградата, но в архитектурните й черти се разпознава стилът на Брациговската строителна школа.
Както и сега, така и в миналото Барутчийницата е била разположена в самия център на град Ардино – някогашния Егридере. Служила е за барутен погреб и склад за муниции на турската войска до края на Първата световна война, когато селището окончателно става българско владение, макар да е формално присъединено към националната територия още през 1912-13 година.

Туристически комплекс „Белите брези”

Тук се намира единствената естествена брезова гора в Родопите, в местността „Белите брези”. Лечебните свойства на чистия въздух в местността са всеизвестни и безспорни не само в пределите на България, но и по света. Туристическият комплекс „Белите брези“ оказва благоприятно влияние за лекуване на белодробни и алергични заболявания. 
Комплексът разполагащ с около 14 почивни станции и хижи и частни хотели с общ капацитет 250 легла.
ТК “Белите брези” се явява и като център за организиране на излети и екскурзии до връх “Алада. Комплексът “Бели Брези ” е регламентиран като курорт от местно значение със Заповед №5585 от 1961 г. на Министерството на народното здраве.

Меандрите на река Арда 

Арда е може би една от най-впечатляващите реки в България. Тя извира от връх Ардин в Родопите и се влива в Марица на гръцка територия, като по пътя си образува уникални меандри (извивки на речното корито под формата на подкова). По пътя си реката изминава 250 километра, пълни с вода три от най-големите язовири и се влива в Марица, за да завърши своя път на територията на Гърция.
Река Арда пресича територията на Община Ардино , където образува чудесни завои (меандри).
Едни от най-впечатляващите и лесно достъпни меандри са тези в района на яз. „Кърджали”, на територията на община Ардино. Най-популярният от тях е известен като „Завоя“. Намира се на южния склон на яз. „Кърджали” по пътя между селата Рибарци и Стар Читак. Там реките Боровица и Арда се събират в едно, образувайки живописна панорамна гледка. Другите два по-известни меандъра на Арда се намират съвсем близо, първият от тях е в района на с. Русалско. Съвсем наблизо се намира и с. Любино, където може да се види още един красив меандър. Там реката вие покрай хълма, на чиито връх се е намирала средновековната крепост. Части от крепостната стена, бойниците и входа на крепостта са запазени и до днес.

Средновековна крепост в местността „Асара“, с. Башево

Категорията на обекта съгласно Заповед № РД9Р-8 от 07.05.2015 г. на МК и ДВ бр. 51 от 2015 г. протокол от 29.08.2013 г. е „местно значение”.
Намира на 1.50 km северозападно по права линия от центъра на село Башево. Изградена е на билото на скалист рид със стръмни и отвесни, на места, склонове на север, запад и юг, ограничен от същите страни от река Арда. Обекта е най- достъпен от изток по билото на рида, като се върви по стръмна, оформена в скалите пътека.
Крепостта е изиграла основна отбранителна роля в района на река Арда. Тя е построена около Х век върху живописна скала над реката, която тук образува прочутите си меандри. Снабдявала се е с вода от реката посредством подземен тунел. От всякъде крепоста е заобиколена от високи и живописни била, по които са накацали много селца с живописна архитектура.

Крепостта при с. Боровица

Обекта е обявен с ДВ бр. 67/1968 г. като недвижима културна ценност. Категорията на обекта е „национално значение”.
Късноантичната и средновековна крепост се намира над устието на река Боровица при вливането и в река Арда. Твърдината е разположена на характерен платовиден връх, доминиращ над околния терен. От изток и юг платото завършва с отвесни скали. От североизток под върха тече река Боровица, а от юг- река Арда. Крепостната стена огражда върха изцяло от запад и север. Тя е изградена от обработен камък, споен с бял хоросан.
Построена вероятно през Х в. да охранява района по течението на река Арда.

Природната забележителност „Хладилника”

Това е карстова пещера в землището на село Любино. Намира се северно от Ардино, до устието на река Давидковска при вливането й в река Арда. Пещерата може да се използва за естествен хладилник.
Наименованието й произхожда от изключително ниските температури и в най – горещите летни месеци. До „Хладилника“ може да се достигне с автомобил, а в района има малка хижа на Държавното лесничейство.

Традиционни есенни културни празници в Ардино

Провеждат се всяка година през първата половина на месец септември. Проявата трае три дена. Организатор е Община Ардино. По време на пазниците е предвидени  богата културна и спортна програма.

Маратон „Дяволски мост- Ардино”

Трасето е дълго 7 км. Спортната надпревара се провежда по случай Международния ден на предизвикателството и Националния ден на спортиста – 17-ти май, и целта е тя да се превърне в традиция. Организатор e Община Ардино. Участие могат да вземат всички желаещи от България и от чужбина.

Рибен фест

Провежда се в местността Дяволския мост на река Арда. Организатор на проявата е община Ардино. Събитието включва състезание по улов на речна риба.

© Всички изображения, рекламни и видео материали и/или друга информация, публикувани в този уеб сайт, са собственост на Министерство на туризма, и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и на всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз.