Държавно устройство и икономика

Съгласно Конституцията България е република с парламентарно управление, единна държава с местно самоуправление. Официалният език в републиката е българският. Традиционна религия в Република България е източноправославното вероизповедание. Гербът на Република България е изправен златен лъв на тъмночервено поле във формата на щит. На държавния печат е изобразен гербът на Република България. Знамето на Република България е трицветно: бяло, зелено и червено, поставени водоравно отгоре надолу. Химн на Република България е песента “Мила Родино”. Столица на Република България е град София. Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние. Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна. Политическият живот в Република България се основава върху принципа на политическия плурализъм.

Икономиката на Република България се основава на свободната стопанска инициатива. Държавата създава условия за свободно развитие на науката, образованието и изкуствата и ги подпомага. Тя се грижи за опазване на националното историческо и културно наследство. Според Конституцията основни институции на държавата са Народното събрание (парламент), президентът, Министерският съвет, съдебните органи (съд, прокуратура, следствие), Конституционният съд, Висшият съдебен съвет, органите на местното самоуправление и др. Народното събрание осъществява законодателната власт и упражнява парламентарен контрол. Президентът е държавен глава. Той олицетворява единството на нацията и представлява Република България в международните отношения. Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите. Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. В своята нова история (след Освобождението през 1878 г.) страната е управлявана от правителства начело с 50 министър-председатели. Територията на Република България се дели на общини и области. Към момента съществуват 264 общини (LAU 1), 28 административни области (NUTS 3) и 6 района за планиране (NUTS 2).

Икономиката на България е пазарна, отворена, с развит частен сектор и ограничен брой държавни предприятия. България е член на Световната търговска организация от 1 декември 1996 г. От 1 януари 2007 г. България е член на ЕС. Българската икономика се характеризира с икономическа, политическа и финансова стабилност. Страната има стратегическо географско разположение, либерализиран достъп до пазари с над 560 млн. потребители и най-нисък корпоративен данък в ЕС – 10%. Дава се възможност за нулев процент данък печалба за инвестиции в общини с висока безработица, както и завишени амортизационни норми (на 50%) за инвестиции в нови машини, производствено оборудване и апаратура; компютри, периферни устройства и софтуер. На територията на България има възможност за ползване на данъчен кредит по специалния ред за начисляване на ДДС при внос за изпълнение на инвестиционни проекти над 10 млн. лв. Тук има възможност за 5% данък върху дивидентите и 10% “плосък данък” върху доходите на физическите лица. Страната се отличава с най-ниските оперативни разходи в ЕС. Нивото на държавния дълг и държавния дефицит за 2011 г. е на едно от най-ниските равнища в ЕС. Страната е сред трите държави от ЕС, запазили данъчните си ставки непроменени спрямо предкризисния период, а от 1 януари 2011 г. България е с най-ниската данъчна тежест за домакинствата и бизнеса в целия Европейски съюз. Страната се отличава с предвидимата фискална политика и устойчивата среда за правене на бизнес, което я определя като една от най-стабилните в ЕС. Населението на страната наброява 6 951 482 към 31.12.2019 г. 

България има слава на един от най-добрите производители на кисело мляко и млечни произведения, продукти на маслодайната роза, вина и ракии. Една от най-успешните индустрии за страната е туризмът.

Вижте повече