Права на потребителите и сигурност

Тя администрира приходите от акциз, мита и от ДДС при внос; защитава вътрешния пазар и гражданите; противодейства на митнически, акцизни и валутни нарушения и престъпления.
На началната страница на сайта на агенцията www.customs.bg има рубрика „Информация за пътуващи”, където гражданите могат да намерят разнообразна информация за стоките, паричните средства и ценностите, които могат да пренасят в личния си багаж. Публикувани са и ветеринарно-санитарните изисквания при движение с нетърговска цел на домашни любимци в ЕС и от трети страни, редът за пренасяне на лекарствени продукти и за допускане на лично имущество, внасяно от физически лица при преместване на обичайното местопребиваване от трета страна в общността.
На началната страница на сайта има и рубрика „Сигнали за нарушения”, в която гражданите могат да сигнализират за нарушения на митническото, валутното и акцизното законодателство, както и на правата върху интелектуалната собственост. Тези сигнали могат да бъдат подавани чрез онлайн форма или на горещите телефони: 00359 2 9859 4119 и 00359 2 9859 4140 – всеки ден от 7.30 до 19.30 часа.
Сигнали за неправомерни действия на митнически служители може да се подават денонощно на автоматичен телефонен секретар 00359 2 9859 4499, факс 00359 2 9859 4069 и онлайн на: http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12 (българска версия), http://customs.bg/en/page/26 (англоезична версия).

От началото на 2008 г. в Националната агенция за приходите (НАП) функционира първият контактен център в държавната администрация.
Информационният център на НАП предоставя възможност на клиентите на агенцията да получат отговори на всички запитвания, свързани с НАП, а също така да подадат сигнал за констатирано данъчно-осигурително нарушение по телефона или електронната поща.
Сигнали за нарушения могат да се подават на информационния телефон на НАП – 0700 18 700, на цената на градски разговор или по електронна поща на адрес: [email protected].
Клиентите могат да подадат сигнал и на място във всеки от офисите на НАП.

Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/ упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите, и обследва и документира авариите в строителството.
ДНСК упражнява контрол за законосъобразността на разрешаването, изпълнението и ползването на всички строежи на територията на Република България, с изключение на специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, както и на действията на общинските администрации и на участниците в инвестиционния процес.
ДНСК е структурирана в обща и специализирана администрация и има 6 регионални дирекции за национален строителен контрол /РДНСК/ с 28 регионални отдела „Национален строителен контрол” /РО НСК/ към тях.
Регионалните дирекции за национален строителен контрол /РДНСК/ имат териториален обхват на действие на територията на съответните райони от ниво 2 по Закона за регионалното развитие /ЗРР/.
Всяка от регионалните дирекции за национален строителен контрол има по един регионален отдел „Национален строителен контрол” във всяка административна област, попадаща в съответния район от ниво 2 съгласно ЗРР.
 
Началникът на ДНСК:
1.       спира незаконни строежи;
2.       спира строежи, части от тях или отделни строителни и монтажни работи, извършвани с нарушения, и дава разрешение за продължаването им след отстраняване на нарушенията и заплащане на дължимите глоби и имуществени санкции;
3.       забранява достъпа до незаконни строежи и до строежи, извършвани с нарушения, и разпорежда поставянето на отличителни знаци за ограничаване и недопускане на хора и механизация на строежите;
4.       забранява захранването с електрическа и топлинна енергия, вода и газ на незаконни строежи и на строежи, извършвани с нарушения;
5.       забранява влагането на строителни продукти, които не са оценени за съответствие със съществените изисквания към строежите, и извършва проверки в местата за производство на строителни продукти;
6.       забранява ползването на строежи или на части от тях, които не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не по предназначението си съгласно издадените строителни книжа и условията за въвеждане в експлоатация;
7.       забранява достъпа до строежи или до части от тях, които не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не по предназначението си съгласно издадените строителни книжа и условията за въвеждане в експлоатация, забранява захранването им с електрическа и топлинна енергия, вода и газ и разпорежда поставянето на отличителни знаци за ограничаване на достъпа и недопускане на хора и други;
8.       издава разрешения за ползване на строежи или отказва издаването им;
9.       предлага отнемането на лицензи на консултанти за извършване оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или за упражняване на строителен надзор;
10.     издава заповеди за премахване на незаконни строежи;
11.     издава заповеди за отмяна или изменение на заповедите на началниците на регионалните дирекции за национален строителен контрол, за които не е предвиден пряк съдебен контрол, при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс;
12.     предписва изпълнение на укрепителни и възстановителни мерки за недопускане на аварии, щети и други на строежи и на части от тях, за които е спряно строителството, действието на строителните книжа или е забранено ползването им;
13.     издава заповеди за обследване на аварии в строителството по реда на наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за всички категории строежи;
14.     разпорежда освобождаване на строежа и на строителната площадка от хора, механизация, изделия, продукти, материали, общоопасни средства и други;
15.     налага предвидените в Закона за устройство на територията санкции.
Със свои заповеди началникът на ДНСК е делегирал част от своите правомощия на заместник-началниците на ДНСК, на началниците на шестте регионални дирекции за НСК и на 28-те началници на регионални отдели за НСК.
 
За осигуряване на непрекъсната обратна връзка с потребителите:
ДНСК разполага със собствена уебстраница в Интернет – www.dnsk.mrrb.government.bg, която наред с предоставените от дирекцията e-mail адреси и възможности за контакти с Центъра за обслужване на клиенти при ДНСК, пресцентъра на ДНСК и регионалните й структури се ползва от гражданите и за отправяне на техните сигнали, коментари и запитвания в обхвата на компетентността на дирекцията по ЗУТ в нарочно създадената за целта рубрика „Обратна връзка“. Центърът за обслужване на клиента отговаря на тел. 02 9159137, факс: 02 952 19 91, от 9 до 17.30 часа.
Друга полезна информация, свързана с компетентността на ДНСК по ЗУТ:
С разпоредбата на § 5, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби /ПЗР/ на Закона за устройството на черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ беше определен едномесечен срок от влизане в сила на закона (01.01.2008 г.), в който незаконните обекти на територията на морските плажове и обекти на техническата инфраструктура да бъдат премахнати от извършителите им, като при неизпълнение на разпоредбата обектите се премахват от органите на ДНСК при условията и по реда на ЗУТ.
След извършените от органите на ДНСК проверки на строежите по черноморското крайбрежие през 2008 г. във връзка с разпоредбата на § 5, ал. 2 от ПЗР на ЗУЧК от ДНСК са издадени заповеди за премахване на 197 строежа, изградени на територията на морските плажове, 178 от които вече са премахнати. 11 от заповедите са отменени от съда, а за три от тях не са приключили съдебните производства и същите не са влезли в сила. За един от строежите предстои подписване на договор с фирма изпълнител за премахването, а за изпълнението на заповедите за премахване на четири от строежите с влезли в сила заповеди за премахване следва да бъдат извършени допълнителни проучвания и представени проекти с оглед осигуряване на безопасното изпълнение на премахването.
Ежегодно във връзка с изпълнение разпоредбите на ЗУТ, както и във връзка с планирането на съвместни проверки с представители на МРРБ по изпълнение на разпоредбите на Закона за устройството на черноморското крайбрежие и Правилника за прилагане на Закона за концесиите, задълженията по концесионните договори и договори за наем на морските плажове, със заповед на началника на ДНСК се разпореждат проверки в областите Бургас, Варна и Добрич. В началото на летен сезон 2011 г. от органите на ДНСК са извършени проверки на 42 морски плажа, разположени на юг от нос Емине, и на 17 плажни ивици на север от нос Емине. За установено незаконосъобразно ползване на два строежа, намиращи се на морски плаж „Несебър-южен“, са издадени две заповеди за забрана на достъпа и ползването и са образувани административнонаказателни производства срещу установените нарушители.
При всички случаи по постъпили сигнали и жалби органите на ДНСК извършват проверки и предприемат необходимите следващи действия и мерки съобразно разпоредбите на ЗУТ. Проверки на строежи, в това число и по крайбрежието, се извършват и във връзка с регулярно упражнявания от органите на ДНСК контрол на лицата, упражняващи строителен надзор.
След проверката през 2008 г. по ЗУЧК от ДНСК са извършвани регулярни проверки по морските плажове, при които на територията на област Добрич са установени незаконни строежи: „Панорамни тераси“ и „Бетонови настилки“, за които са издадени общо 12 заповеди за премахване, като всички са изпълнени през първото четиримесечие на 2012 г. Друг установен след 2008 г. незаконен строеж с издадена заповед за премахване е заведение за обществено хранене „Корсари“, намиращо се на морски плаж „Моби Дик“ в община Балчик. Заповедта е обжалвана, като съдебното производство не е приключило.
Констатирани са и други три незаконни строежа, за които са образувани административни производства по реда на чл. 225 от ЗУТ за премахването им, както следва: на морски плаж „Кранево-юг“, община Аксаково, е установен незаконен строеж на заведение за обществено хранене, за което е издадена заповед за премахване; на морски плаж “ Панорама“, община Варна, е установен незаконен строеж с неизяснено предназначение, изграден върху пясъчната ивица в непосредствена близост до вълнолом, за който предстои издаване на заповед за премахване; на морски плаж „Слънчев бряг- централен“, община Несебър, е установен строеж на открит плувен басейн до хотел „Жерави“, попадащ частично в концесионната територия, за който е издадена заповед за премахване на частта, извършена в отклонение от одобрените строителни книжа.
Следва да се има предвид, че с разпоредбата на чл. 15 на ЗУЧК се забранява извършването на строителни и монтажни работи в курортните територии на населените места, курортите, курортните комплекси и ваканционните селища по черноморското крайбрежие от 15 май до 1 октомври. Изключение се допуска само за неотложни аварийно-ремонтни работи.
В тази връзка от ДНСК не се насрочват дати за ефективно изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи по черноморското крайбрежие във визирания (летен) период, но с това не спират действията на ДНСК по реда на Наредба № 13/2001 г. за принудително премахване на незаконни строежи по черноморското крайбрежие, като в летния сезон продължава провеждането на процедурите по избор на фирми изпълнители на премахванията и сключване на договори с тях. Данните за вида и местонахождение на незаконните строежи по черноморското крайбрежие с влезли в сила заповеди за премахване, както и действията на ДНСК, включително и датите за принудително премахване, се отразяват ежемесечно в публичния регистър на сайта на ДНСК.
По отношение почистване на строителната площадка от строителните отпадъци, получени при премахването на незаконните строежи, както по черноморското крайбрежие, така и на територията на цялата страна, следва да се има предвид, че с разпоредбите на Наредба № 13/2001 г. за принудителното премахване на незаконни строежи е регламентирано, че окончателното почистване на строителната площадка от строителните отпадъци, получени при премахването на незаконен строеж, и възстановяването на терена се извършва от общината/района по местонахождение на строежа за сметка на извършителя на незаконния строеж.
Контрол по изпълнение на забраната за строителство в курортните територии на населените места, курортите, курортните комплекси и ваканционните селища по черноморското крайбрежие от 15 май до 1 октомври се упражнява от съответната общинска администрация, където и следва да се подават сигнали в случай на установено извършване на строителни дейности.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ осъществява контрол по спазването на изискванията на нормативните актове при обществен превоз на пътници, осъществяван с моторни превозни средства с българска и чуждестранна регистрация в страната, превозите на пътници с леки таксиметрови автомобили, както и на всички документи, свързани с тези превози.
 
Възможностите, които предоставяме за осигуряване на непрекъсната обратна връзка с потребителите, са чрез телефони с областните отдели „Контролна дейност – ДАИ„, директен телефон за сигнали и нередности в транспорта: 02/940 9400, както и на е- mail адрес: [email protected]
 
Информация, която би била полезна за българските и чуждестранните туристи:
Относно превозите на пътници с леки таксиметрови автомобили всеки желаещ да се придвижи по определен маршрут с автомобил е важно да знае следното:
Таксиметровият автомобил трябва да бъде трайно боядисан в жълт или зелен цвят (за хибридните автомобил). Да е обозначен със знак „Такси“, светещ през тъмната част на денонощието. Всеки таксиметров автомобил трябва да има на предните врати надпис с наименованието и телефонния номер на превозвача, също така да има залепен стикер на видно място отвън и вътре в автомобила с информация за: наименование на превозвача, цена за 1 км пробег по дневна и нощна тарифи, цената за повикване, първоначална такса. Таксиметровият автомобил трябва да бъде оборудван с електронен апарат.
При извършването на превози с лек таксиметров автомобил водачът задължително задейства апарата и в края на превоза издава фискален бон за извършения превоз и фактура, ако пътникът желае. Пътникът заплаща цената, съответстваща на електронния таксиметров апарат.
Пътникът има правото да избере автомобила, с който ще се извърши превозът, независимо от неговото място в колоната на чакащите таксиметрови автомобили.
Водачът може да откаже превоз на пътници, ако прецени, че е застрашена сигурността му, пътникът е в явно нетрезво състояние или е с облекло, багаж, животни, които биха могли да замърсят автомобила.
При превозите на пътници по автобусни линии е важно да се знае следното:
Водачът на автомобил за обществен превоз на пътници извършва превозите само по утвърдено маршрутно разписание, като е задължен да спазва и спира само на определени в разписанието автогари и автоспирки.
При предаване на отделен багаж за превоз в багажното отделение на автобуса водачът е задължен да издаде и прикрепи багажна разписка към багажа. Ако човек не успее да си купи от касите билет, в превозното средство водачът на автобуса трябва да му издаде.

Главна дирекция „Криминална полиция” има следните основни задачи и дейности по Закона за МВР:
Съгласно чл. 52 (1) Главна дирекция „Криминална полиция” е национална специализирана структура за оперативно-издирвателна, превантивна и информационно-аналитична дейност по предотвратяване, пресичане, разследване и разкриване на престъпления с изключение на свързаните с организирана престъпна дейност.
(2) За изпълнение на задачите по ал. 1 Главна дирекция „Криминална полиция” извършва дейности по:
1. превенция, предотвратяване и пресичане на престъпления;
2. разследване на престъпления;
3. разкриване на престъпления;
4. издирване на обвиняеми и подсъдими, укрили се от наказателно преследване, осъдени, отклонили се от изтърпяване на наказание, безследно изчезнали, както и на други лица в предвидените със закон случаи;
5. издирване на вещи:
А) предмет или средство за извършване на престъпление;
Б) които могат да послужат като доказателство в наказателно производство;
В) придобити от престъпна дейност;
Г) за които има сигнал за издирване в Шенгенската информационна система;
6. идентифициране на лица;
7. ръководство, помощ и контрол над съответните звена в областните дирекции при извършване на дейности по т. 1, 3-6;
8. методическо ръководство на дейността по разследване на престъпления в главните и областните дирекции.
 
За осъществяване на задачите и дейностите си, по закон Главна дирекция „Криминална полиция” разполага със следните правомощия, изведени в ППЗМВР:
Чл. 75 За изпълнение на дейността органите на Главна дирекция „Криминална полиция”:

 1. Извършват оперативно-издирвателна дейност, като могат да предлагат решение по тактическата организация на работата и събирането на информация в областните дирекции на МВР;
 2. Участват в предотвратяването, пресичането, разкриването и разследването на престъпления;
 3. Упражняват методическо ръководство, контрол и оказват практическа помощ на структурните звена в областните дирекции на МВР по направление на дейност;
 4. Извършват анализ на тежките престъпления, на техните извършители, на пострадалите и на извършените аналогични престъпления с оглед намиране на типови или специфични характеристики, необходими за разкриването;
 5. Изследват и определят престъпни структури и връзките помежду им;
 6. Организират и извършват издирване на лица и обекти и идентификация на трупове и лица;
 7. Извършват полицейска регистрация;
 8. Извършват експертни справки и експертизи;
 9. Извършват проучване и оценка на методите и полицейските тактики, прилагани в противодействие срещу престъпността, като могат да правят предложения за усъвършенстване организацията на оперативно-издирвателната дейност;

Осъществяването на връзка от граждани, български и чуждестранни, със структури на МВР, желаещи да подадат сигнал, става чрез регионалните управления на полицията на територията, на която са станали инцидентът или произшествието, и съответната областна дирекция на МВР, както и чрез „Национална система 112“. Гражданите могат да се свържат с Главна дирекция „Криминална полиция” на електронна поща [email protected]mvr.bg или на интернет адрес: http://gdkp.mvr.bg/contactus.htm.

Съгласно българското законодателство всички служители на МВР имат контролни функции по отношение изпълнението на наредбите на общините за опазване на обществения ред във всички населени места, включително и курортните комплекси. Освен това те се включват при извършването на съвместни проверки с представители на други институции (НАП, ДВСК, изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” и други).
ГД „Охранителна полиция” има контролни и методически функции над отделите/секторите “Пътна полиция” в СДВР и  ОД на МВР в страната. Във връзка с туристическия сезон служители на тези териториални структури осъществяват контрол по спазване правилата за движение по пътищата и имат пряк контакт с гражданите
 
Телефон 112 е за спешни повиквания, на който се отзовават служители на МВР, като подробна информация за дейността му може да бъде открита на сайта www.112.mvr.bg.
ГД „Охранителна полиция” също разполага с интернет сайт www.gdop.mvr.bg, на който чужденците могат да подават сигнали, предложения и жалби, а така също да сигнализират за извършени нарушения от страна на полицейски служители спрямо тях. На сайта има прикачени линкове, които насочват към извършването на справки за задължения по фиш и състоянието на пътната обстановка в страната.
ГД “Гранична полиция” предоставя следните телефони и интернет адрес за непрекъсната обратна връзка при получаване на сигнали от граждани – 02/983 1865; 02/982 4262; [email protected]
Министерство на вътрешните работи съвместно със зимните и летни курортните комплекси подготви информационни брошури на различни езици с указания за действие от страна на туристите в различни рискови ситуации.
На различни езици са разработени и заявления за “Пострадало лице” и за “ Загубени движими вещи”.

Дирекцията обявява следните телефонни номера за даване на информация в рамките на работното време от 09.00 ч. до 17.30 ч., както следва:
по визови въпроси:  +359 2 948 3016     
– по общи консулски въпроси от безвизов характер: +359 2 948 2005     
– относно легализации и заверки: +359 2 807 64 23;  +359 2 807 64 26     
е-mail: [email protected]
Факс: +359 2 971 36 20 по консулски въпроси от безвизов характер
Факс: +359 2 971 28 42 за кореспонденция с визов характер

За осигуряване на максимална информираност на гражданите по състоянието на пътната мрежа в страната, на сайта на Агенция „Пътна инфраструктура“ http://www.api.government.bg/, в рубриката „Информация за състоянието на републиканските пътища“ ежедневно се публикува на български език актуална информация, включваща:
I.        Метеорологична обстановка
II.       Състояние на автомагистралите
III.      Въведени ограничения по основните пътни направления
IV.      Състояние на републиканската пътна мрежа
V.       Възникнали инциденти
На сайта на агенцията са представени и карти на пътната мрежа на Република България и на планираните ремонти (само на български език).
Телефонът за пътната обстановка е 0700 1 30 20. Телефоните за обществена информация: 02 9173 487, 9173 407, факс: 02 9888 132.    
 
Такси за ползване на пътна инфраструктура 
Водачите на леки автомобили с до 8+1 места заплащат винетен стикер за ползване на републиканските пътища. В зависимост от периода на валидност се издават следните винетни стикери със съответни цени:
Вид винетен стикер  Цена, лева
Седмичен              10
Месечен                25
Годишен                67
 
Винетни стикери могат да се купят при влизане в страната на ГКПП, както и във вътрешността й – на бензиностанции, в пощенски станции и други пунктове за разпространение.
При липса на валиден винетен стикер се плаща глоба от 300 лева за леки коли и до 3000 лева за товарни превозни средства.

Министерството на земеделието и храните чрез Българската агенция по безопасност на храните извършва контрол върху безопасността и качеството на храните. Българската агенция по безопасност на храните е компетентният държавен орган, осъществяващ официален контрол по отношение на изискванията към качеството и безопасността на храните по цялата хранителна верига с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води.
За осигуряване на контакт на потребителите в туристическите обекти през сезон Лято 2012 – при инциденти или потенциални нарушения, засягащи безопасността и качеството на храните, търгувани и приготвяни в обектите на територията на курортните комплекси, почивните станции и др., агенцията предоставя следните данни и лица за контакт:

 1. „Телефон на потребителя” – +359-0700-122-99. Обслужващите го оператори приемат сигнали от 08.00 ч. до 21.00 ч. седем дни в седмицата.
 2. В сайта на Българската агенция по безопасност на храните се поддържа и услугата „Подай сигнал онлайн”. Адресът на сайта на агенцията е: www.babh.government.bg.
 3. Контакти с директорите на областните дирекции по безопасност на храните в Бургас, Варна и Добрич:
  • Д-р Даниела Кепекова – директор „Областна дирекция по безопасност на храните – Бургас”, тел. +359-56-813-277 и +359-884-331-725, адрес на електронната поща: [email protected].
  • Д-р Живка Манева – директор „Областна дирекция по безопасност на храните – Варна”, тел. +359-52-655-801 и +359-889-392-222, адрес на електронната поща: [email protected].
  • Д-р Розалина Брайкова  – директор „Областна дирекция по безопасност на храните – Добрич”, тел +359-58-602-053 и +359-888-203-510, адрес на електронната поща: [email protected].

Изпълнителна агенция „Морска администрация” изпълнява функции, свързани с контрола върху режима на плаване на корабите, включително кораби за спорт, туризъм и развлечение, в българските морски пространства и по р. Дунав. Той е по отношение зоните и районите за корабоплаване, правилата за предотвратяване на сблъскване, безопасността на корабите от техническа и експлоатационна гледна точка. Контролира екипажите на плавателните съдове за тяхната компетентност и състоянието им да изпълняват задълженията си.
Освен това агенцията извършва контрол на зоните, в които се предоставят водноатракционни услуги с плавателни средства по плажовете, спазването на определените за тази цел зони, както и контрол, свързан със замърсяване на морската и речната среда от кораби. Също така се извършва контрол в пристанищата и съоръженията за приставане на кораби по отношение безопасността им. Контролът се осъществява от служители на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, които се представят с идентификационна карта.”
 
ИА „Морска администрация” приема информация за нередности и нарушения, свързани с режима на плаване, безопасността на корабите и на пристанищата, и отговаря на въпроси по темата на: – телефон 112 от „Национална система 112”, на който ИА „Морска администрация” е оператор; на телефон 02 9409400 в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (горещ телефон) – за сигнали за нередности и получаване на отговор от подателя на сигнала /уведомяването работи в режим 24/7; на телефони 052 603264/, 052 603268/, 052 633067 и 0888952113 в Морския спасително-координационен център – за получаване на сигнали за бедстващи плавателни средства и хора, търсене и спасяване на хора и кораби, за замърсяване на морската среда /телефоните работят в режим 24/7/; на електронен адрес – [email protected] – за изпращане на сигнали и жалби, свързани с дейността и контролните функции на агенцията.
 
Уведомяват се туристите, използващи плажовете, на които има зони за предоставяне на водноатракционни услуги с плавателни съдове, да не навлизат в определените и обозначени коридори за ползване от плавателни средства. Туристите, ползващи водноатракционни услуги с плавателни съдове, е необходимо да изискват от лицата, предоставящи тези услуги, да им проведат и документират инструктаж по безопасност, да им предоставят спасителна жилетка и през цялото време на ползване на услугата да бъдат облечени със спасителните жилетки. Информация за зоните за предоставяне на водноатракционни услуги с плавателни съдове по българското крайбрежие може да се намери на интернет адрес: www.marad.bg. Туристите е необходимо да знаят, че при ползване на плавателни средства за разходка или превоз от едно пристанище до друго екипажът на плавателния съд е длъжен преди тръгване да проведе инструктаж на пътниците за правилата на безопасност, като в случай на непредвидени обстоятелства да спазват указанията, давани от екипажа. За да се осигури безопасността на плаване на българските и чуждестранните плавателни съдове за спорт, туризъм и развлечение, трябва да се знаят местата на разполагане на даляни и мидени ферми. Информация за местоположението на даляните и мидените ферми може да се намери на интернет адрес: www.marad.bg (в рубриките Актуално, На вниманието на българските корабопритежатели, „Схеми на разположение на мидени плантации и даляни по българското крайбрежие”). Човешки дълг е и се умоляват всички лица, забелязали хора или кораби, бедстващи в морето, незабавно да информират Морския спасително-координационен център на някой от телефоните: 052 603264/ 052 603268/ 052 633067 и 0888952113. Насърчават се гражданите, забелязали замърсяване на морето с гориво или отпадъци от плавателни съдове, да подават информация на някой от денонощните телефони с данни за плавателния съд, ако това е възможно. Желателно е при използване на плавателни средства за разходка или превоз от едно пристанище до друго пътниците да следят за качване на повече от допустимия брой лица на борда на плавателния съд, който е обявен при трапа за качване, и при претоварване да информират на някой от горните телефони.

Комисията за защита на потребителите /КЗП/ е специализираният държавен орган по проблемите на потребителската защита и е един от основните органи за надзор на вътрешния пазар. Между основните направления на дейност й са: надзорът за общата безопасност на стоките и услугите на българския пазар, защитата на основните потребителски права, търговски практики и способи за продажба и др. Комисията има контролни правомощия по редица нормативни актове, регламентиращи потребителската защита. Тези нормативни актове дават уредба за правата на потребителите, задълженията на търговците, съставите на административните нарушения и предвидените за тях санкции. Нормативният акт, даващ общата уредба на потребителската защита, е Законът за защита на потребителите /ЗЗП, обн. ДВ бр.99 от 9.12.2005 г., в сила от 10.06.2006 г./, по който КЗП е предвидена като основен контролен орган.
Комисията за защита на потребителите е един от контролните органи за спазване изискванията на Закона за туризма. Комисията за защита на потребителите извършва последващ контрол за спазване на изискванията:
1. към туроператорите и туристическите агенти;
2. за категоризация на туристическите обекти – средствата за подслон, местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, плажовете, ски пистите и туристическите хижи;
3. на чл. 3 а от Закона за туризма /Не се допуска отказ от предоставяне на туристически услуги в туристически обекти, както и предоставянето им с по-ниско качество или при по-неблагоприятни условия, основани на признаците по чл. 4, ал. 1 от Закона за защита срещу дискриминацията. Лицата, предоставящи туристически услуги в туристически обекти, са длъжни да обявяват техните цени в еднакъв размер спрямо всички туристи, като не се допуска различно третиране на туристите или поставянето на част от тях в по-неблагоприятно положение спрямо друга част от тях, основани на признаците по чл. 4, ал. 1 от Закона за защита срещу дискриминацията. Изискванията се прилагат и в случаите, когато обявените цени на туристическите услуги се посочват в интернет, в рекламни и търговски брошури и издания, както и в радио- и телевизионни предавания/.
В резултат на осъществявания контрол Комисията за защита на потребителите налага глоби и имуществени санкции, уведомява категоризиращите органи за неизпълнение на отделни законови разпоредби, налага принудителна административна мярка „временно затваряне на туристически обект“, уведомява регистриращия орган в случаите на системни нарушения на Закона за туризма.
  От създаването на Комисия за защита на потребителите институцията има открита телефонна линия за приемане на сигнали и даване на консултации на потребители.
От  2006 г. тази възможност е значително оптимизирана и на  номер 0700 111 22 – Национален телефон на потребителите, на цената на един градски разговор се приемат обаждания от цялата страна. От 2007 г. телефонът се обслужва денонощно, както и в празнични, и почивни дни. В рамките на работното време на институцията телефонът се обслужва от дежурни експерти, а в останалото време – от специално обучени оператори.
На телефона се приемат сигнали за нарушени права на потребителите, уредени в Закона за защита на потребителите, Закона за туризма и в други нормативни актове, по които КЗП има вменени правомощия. Всяко едно обаждане се отбелязва в специален регистър, а по приетите сигнали се извършват проверки в законоустановените срокове. За резултатите от извършените проверки потребителите се уведомяват на посочените от тях телефони за връзка. В случаите, когато е предоставен адрес, отговорите са писмени.
На Националния телефон на потребителите се приемат и сигнали, чиято материя е уредена в други актове, по които КЗП няма правомощия. В тези случаи сигналите се изпращат на съответния компетентен орган с писмо.

Сигнали за нередности по Закона за туризма и при въпроси за туристически пътувания във връзка с COVID-19 02/ 904 68 05; 02/904 68 11; 0885 096 937