Здравеопазване

В България функционира система на задължително солидарно здравно осигуряване.

Всички здравноосигурени лица в България избират свой личен лекар /общопрактикуващ лекар/, когото посещават при нужда. Ако съответният личен лекар не е специалист, компетентен за лекуването на конкретната болест, той издава на болното лице направление за прием при специалист, работещ с Националната здравноосигурителна каса.

При посещението при личния лекар, както и при посещение при специалист, въз основа на издадено от личния лекар направление, се заплаща само потребителска такса. За всеки ден престой в болнично заведение пациента заплаща потребителска такса в размер на 2% от минималната месечна работна заплата в България, което представлява сума от около 2 евро.

Деца до 18-годишна възраст, бременни, неработещи членове на семейството, военнослужещи и някои други категории лица са освободени от заплащане на тези такси. Лицата, които не са осигурени заплащат, освен потребителската такса и стойността на оказаната им медицинска помощ.

В България функционират голям брой специализирани частни кабинети и лечебни заведения. При посещение за консултации и/или лечение в тях пациентът заплаща изцяло за съответния преглед и/или лечение, независимо дали е здравно осигурен.

Полезни линкове

Осигуряване на медицинска помощ за чужденци

Осигуряване на медицинска помощ за чужденци – граждани на ЕС

  • (Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холнадия, Чехия и Швеция), ЕИП – Исландия, Норвегия, Лихтенщайн, вкл. Швейцария)

Ако при престой в България искате да се възползвате от правата си на гражданин на една от гореизброените държави при получаване на медицинска помощ, трябва да се обръщате само към лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, към самостоятелни медико-диагностични лаборатории сключили договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и държавни или общински лечебни заведения (виж файл Регистър_болнични заведения), субсидирани от МЗ. Ако сте турист в България, хотелите ще ви дадат ориентация за възможностите за медицинска помощ защото са длъжни да поставят на видно място списък с адресите здравни заведения и лекари, които имат договори с НЗОК. (Здравните специалисти към хотелите обикновено не работят с Националната здравноосигурителна каса и ползването на услугите им излиза по-скъпо.)

По този начин няма да заплащате осигурителни вноски и към българската Национална здравноосигурителна каса. За това следва само да представите своята европейска здравноосигурителна карта (по изключение това право може да бъде доказано и с Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК, издадено от същата институция, която издава и здравноосигурителната карта) и валиден документ за самоличност. Трябва да предоставите на лекуващия лекар и копия от двата вида документи. Заплаща се единствено потребителска такса, определена и за българските осигурени граждани за следната оказана медицинска и дентална помощ:

  • Издаване на направление за консултация или за изследвания – след преглед;
  • Назначаване на медикаментозно лечение (изписване на рецепта) – след преглед;
  • Възстановителни процедури;
  • Изследвания;
  • Лечение;
  • Prophylaxis;
  • Профилактични дейности.

Като чуждестранен пациент ще Ви бъде дадена за подпис и декларация (Приложение 2), с която удостоверявате, че не пребивавате в България с цел лечение.

Ако състоянието Ви е спешно (напр. след катастрофа, инфаркт, инсулт и др.), позвънете на безплатен телефонен номер 112. Може да се обадите на 112 при всички аварийни ситуации. Може да се свържете дори и при изчерпан кредит или ако сте извън обхвата на вашата мобилна мрежа. Операторите на телефон 112 владеят чужди езици.

Ако при престоя си в България имате здравен проблем с неотложен характер, лекарят може да Ви изпише медикаменти. Информирайте се дали част или цялата сума за тези медикаменти не е покрита от НЗОК. В такъв случай ще можете да получите лекарствата си на по-ниска цена (като доплатите част от стойността им, която доплащат и българските граждани), но само от аптека сключила договор с НЗОК. Ако медикаментите не се заплащат от НЗОК, можете да ги закупите от всяка аптека.

Когато Ви се налагат допълнителни изследвания или хоспитализация, общопрактикуващият лекар е този, който може да Ви даде направление. Лечебните заведения са длъжни да поставят на общодостъпни места в сградата информация относно:
– цената на медицинските услуги;
– случаите, когато трябва да заплатите медицинска помощ;
– начина и срока на заплащане на медицинската помощ.
Ако състоянието Ви е спешно (напр. при инсулт, катастрофа, инфаркт и др.) може да постъпите в болница и без направление от общопрактикуващ лекар.

Ако искате да използвате правото си на обезщетение по повод на неработоспособност настъпила по време на престой в България, трябва да се обърнете незабавно към лекар сключил договор с НЗОК. Лекарят преценява дали случаят се отнася до временна неработоспособност или до трудова злополука. Препоръчително е да уведомите възможно най-бързо (по телефон или факс) своя работодател за началото и за предполагаемата продължителност на неработоспособността, както и за местопребиваването си (в България) по време на лечението.

Ако при получаване на медицинска помощ при временно пребиваване в България, не представите ЕЗОК и/или карта за самоличност, можете да бъдете третиран като частен пациент. В такива случаи лечението се заплаща изцяло от Вас или от застрахователя (ако имате сключена здравна застраховка). Същото се отнася и за случаите когато е ясно, че сте пристигнали в България с цел лечение, без разрешение (Е112) на съответната компетентна институция в родната Ви страна.
Ако не представите нито един от необходимите документи обаче, това не отнема правото Ви на медицинска помощ при условията на Регламентите на ЕС за социална сигурност. В такива случаи е необходимо лекуващият лекар да информира за случая РЗОК/НЗОК. Ако имате право на медицинска помощ в родината си, компетентната здравна институция следва да потвърди това, като изпрати по факс заместващ временен формуляр. Ако състоянието Ви не позволява да се изчака потвърждение от компетентната институция, следва да заплатите медицинската услуга изцяло по цени на НЗОК/МЗ. В този случай трябва да Ви бъде издадена фактура с подробно описание на предоставените медицински услуги, включително и съответната договорна цена.
След завръщането Ви в страната, в която се осигурявате, можете да направите постъпки пред компетентната институция за възстановяване на направените разходи.

Ако сте гражданин на трета страна, за да ползвате медицинска помощ в България трябва да заплатите по пазарни цени на съответното лечебното заведение. При сключена здравна застраховка, застрахователят е този, който възстановява или покрива разходите – изцяло или частично, според застрахователния договор. При пациент в спешно състояние, независимо от неговото гражданство, адрес или здравноосигурителен статус, всяко лечебно заведение има задължението да извърши необходимия или възможния обем от медицински дейности Ако изпаднете в беда и се нуждаете от спешна медицинска помощ позвънете на безплатен телефонен номер 112. Операторите владеят чужди езици.
По-различни условия са предвидени за гражданите на държави, с които Република България има сключени спогодби и договори за сътрудничество в тази област. С някои от тези спогодби и договори се установява право на безплатен достъп до медицинска помощ само за дипломатически представители, други третират правото на неотложната медицинска, а трети засягат широк кръг социалноосигурителни и здравноосигурителни въпроси, според съществуващите двустранни договорености.