Ропотамо – резерват

Резерват „Ропотамо” се намира на около 50 км южно от Бургас, на територията на община Приморско и е разположен около двата бряга на р. Ропотамо, чието течение минава покрай големи пясъчни дюни до вливането си в Черно море.

Местността е обявена за защитена територия през 1940 г., a през 1992 г. тя е разширена и обявена за резерват с обща площ 1000.7 ха.

На територията на резервата се намират множество интересни и уникални природни обекти – лиманна част и заливната тераса на река Ропотамо с естествени лонгозни гори, естествени пясъчни дюни и плажна ивица, широколистни гори със средиземноморски елементи. В резервата е установено и находище на морски пелин (Artemisia maritima). В границите на резервата се намира и блатото Аркутино, където виреят водна лилия (Nymphaea alba), водна леща (Lemnaoideae), жълта водна роза (Nuphar lutea), тръстика, папур и камъш.

Част от резервата са и скалните образувания „Лъвска глава”и „Веселата скала”, както и остров Свети Тома, известен повече като Змийския остров.

Фауната в резерват „Ропотамо” е представена от 21 вида бозайници като дива свиня (Sus scrofa), сърна (Capreolus capreolus), благороден елен (Cervus elaphus), чакал (Canus aureus), лисица (Vulpes vulpes), златка (M. martes), видра (Lutra lutra), над 10 вида прилепи, 260 вида птици, сред които бял щъркел (C. Ciconia), морски орел (Haliaeetus albicilla) и полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), различни видове чапли, патици, малък корморан (Ph. Pygmeus). Тук са установени и 23 вида земноводни – балканска чесновница (Pelobates syriacus), кафява (Bufo Bufo) и зелена крастава жаба (Bufo viridis), дървесна жаба (Hyla arborea), 9 вида влечуги – черноврата стрелушка – вид смок (Coluber rubriceps), леопардов смок (Elaphe situla), смок мишкар (Elaphe longissima), водни змии (Natrix), шипобедрена (Testudo graeca), шипоопашата (T.Hermanni) и обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) и около 50 вида риби – кефал (Mugil cephalus), атерина (Atherina boyeri), стронгил (Neogobius melanostomus), змиорка (Anguilla anguilla), кавказко попче (Knipowitschia caucasica), бодливки (Gasterosteidae) и др.

С цел запазването на тази уникална територия през 2002 г. е обявено Рамсарско място № 65 (обявено на 24.09.1975 г. за района на Аркутино и разширено на 24.09.2002 г.), наречено „Комплекс Ропотамо”, с обща площ 5500 ха.

Новият комплекс включва различни категории защитени територии – поддържан резерват „Вельов вир”, защитена местност Блато Стамополу, природните забележителности „Блато Aлeпу”, „Маслен нос”, „Пясъчни дюни в местност Перла” и „Пясъчни дюни в м. Алепу”.

Мястото предлага подслон за много видове с национално и международно значение, между които 7 световно застрашени видове птици, 2 вида растения, 8 безгръбначни и 7 бозайници. Установени са 5 български и 12 балкански ендемити и 22 реликтни видове.

В резервата е забранена всякаква човешка дейност, с изключение на неговата охрана; посещения с научна цел и преминаването на хора по маркирани пътеки. Посещенията на резервата се извършват само по определените и маркирани за целта 8 пътеки за посетители. Всички пешеходни и водни маршрути са маркирани с обозначителни знаци и информационни табели.

Резерват „Ропотамо” се намира на около 50 км южно от Бургас, на територията на община Приморско и е разположен около двата бряга на р. Ропотамо, чието течение минава покрай големи пясъчни дюни до вливането си в Черно море.

Местността е обявена за защитена територия през 1940 г., a през 1992 г. тя е разширена и обявена за резерват с обща площ 1000.7 ха.

На територията на резервата се намират множество интересни и уникални природни обекти – лиманна част и заливната тераса на река Ропотамо с естествени лонгозни гори, естествени пясъчни дюни и плажна ивица, широколистни гори със средиземноморски елементи. В резервата е установено и находище на морски пелин (Artemisia maritima). В границите на резервата се намира и блатото Аркутино, където виреят водна лилия (Nymphaea alba), водна леща (Lemnaoideae), жълта водна роза (Nuphar lutea), тръстика, папур и камъш.

Част от резервата са и скалните образувания „Лъвска глава”и „Веселата скала”, както и остров Свети Тома, известен повече като Змийския остров.

Фауната в резерват „Ропотамо” е представена от 21 вида бозайници като дива свиня (Sus scrofa), сърна (Capreolus capreolus), благороден елен (Cervus elaphus), чакал (Canus aureus), лисица (Vulpes vulpes), златка (M. martes), видра (Lutra lutra), над 10 вида прилепи, 260 вида птици, сред които бял щъркел (C. Ciconia), морски орел (Haliaeetus albicilla) и полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), различни видове чапли, патици, малък корморан (Ph. Pygmeus). Тук са установени и 23 вида земноводни – балканска чесновница (Pelobates syriacus), кафява (Bufo Bufo) и зелена крастава жаба (Bufo viridis), дървесна жаба (Hyla arborea), 9 вида влечуги – черноврата стрелушка – вид смок (Coluber rubriceps), леопардов смок (Elaphe situla), смок мишкар (Elaphe longissima), водни змии (Natrix), шипобедрена (Testudo graeca), шипоопашата (T.Hermanni) и обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) и около 50 вида риби – кефал (Mugil cephalus), атерина (Atherina boyeri), стронгил (Neogobius melanostomus), змиорка (Anguilla anguilla), кавказко попче (Knipowitschia caucasica), бодливки (Gasterosteidae) и др.

С цел запазването на тази уникална територия през 2002 г. е обявено Рамсарско място № 65 (обявено на 24.09.1975 г. за района на Аркутино и разширено на 24.09.2002 г.), наречено „Комплекс Ропотамо”, с обща площ 5500 ха.

Новият комплекс включва различни категории защитени територии – поддържан резерват „Вельов вир”, защитена местност Блато Стамополу, природните забележителности „Блато Aлeпу”, „Маслен нос”, „Пясъчни дюни в местност Перла” и „Пясъчни дюни в м. Алепу”.

Мястото предлага подслон за много видове с национално и международно значение, между които 7 световно застрашени видове птици, 2 вида растения, 8 безгръбначни и 7 бозайници. Установени са 5 български и 12 балкански ендемити и 22 реликтни видове.

В резервата е забранена всякаква човешка дейност, с изключение на неговата охрана; посещения с научна цел и преминаването на хора по маркирани пътеки. Посещенията на резервата се извършват само по определените и маркирани за целта 8 пътеки за посетители. Всички пешеходни и водни маршрути са маркирани с обозначителни знаци и информационни табели.

До резервата се стига, като се тръгне по главния път от Бургас към Царево.

Туристически информационен център – Приморско

ул. „Трети март” № 56

Тел.: +359 0550 3 24 66
E-mail: tic_primorsko@abv.bg

РИОСВ
Град Бургас, ул. „Перущица” 67

Тел: +359 56 813205
E-mail: riosvbs@unacs.bg
Website: www.riosvbs.eu

Виртуална карта

Снимки

© Всички изображения, рекламни и видео материали и/или друга информация, публикувани в този уеб сайт, са собственост на Министерство на туризма, и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и на всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз.