Национален парк „Централен Балкан”

Share on facebook

Национален парк „Централен Балкан” е един от трите национални парка на България. Създаден през 1991 г., днес той е третата по големина защитена територия у нас – 720 кв. км. Разположен е в най-високата част на Централна Стара планина, като включва три части на планинската верига – Златишко-Тетевенска, Троянска  и Калоферска планина. Дирекция, регионален орган на Министерството на околната среда и водите, управлява Парка с цел да опазва и поддържа биологичното разнообразие и да защитава дивата природа, да предоставя възможности за научни и образователни дейности, за развитието на туризъм и екологосъобразен поминък
В границите на Националния парк са разположени 9 резервата – „Боатин”„Царичина”„Козястена”„Стенето”„Стара река”„Джендема”„Северен Джендем”„Пеещи скали” и „Соколна”. Съгласно класификацията на Международния съюз за защита на природата (IUCN), Паркът е защитена територия от втора категория, а резерватите в него – първа категория.

През 2000 година към териториите, за които Дирекция „НП Централен Балкан” извършва дейности по управление и охрана са добавени два резервата в близост до границите на Парка – резерват „Еленова гора” в землището на с. Сахране и поддържан резерват „Чамджа” в землището на с. Христо Даново.

„Централен Балкан“ е основна част от Националната екологична мрежа. Заради своите съхранени местообитания и изключително биологично разнообразие, от 2008 г. „Централен Балкан“ е защитена зона по двете основни Директиви в природозащитното законодателството на Европейския съюз – за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, в единната Европейска екологична мрежа на зони под специална защита Натура 2000.
През 2006 г. „Централен Балкан“ става сертифициран член на Федерацията на Европейските природни и национални паркове (EUROPARC).

През 2009 г. Националният парк е отличен с Европейска диплома за защитени територии – първият и единствен в България носител на престижната международна награда
През 2017 г. „Централен Балкан“, заедно с територията на пет прилежащи общини – Троян, Севлиево, Павел баня, Карлово и Антон, са обявени като биосферен парк  „Централен Балкан“ в рамките на програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“. Новият биосферен парк обхваща четири от биосферните резервати на Парка – „Боатин“, „Царичина“, „Стенето“ и „Джендема“, присъединени към програмата през 1977 г.
Отново през 2017 г., най-представителните букови гори в деветте резервата на Националния парк стават част от серийния обект на световното наследство на ЮНЕСКО – „Старите  и първични букови гори на Карпатите и други региони в Европа“.

Планът за управление на НП „Централен Балкан“, 2016-2025 г. – основен документ за управление на Парка, отрежда в услуга на посетителите специална зона „Природосъобразен туризъм“. Тя включва туристически маршрути с 580 км обща дължина.

Разнообразният релеф, високата планина, пъстрите поляни и столетните гори, привличат посетители в Централен Балкан целогодишно. Лесният достъп от Предбалкана –  от север и долината на тракийските царе –  от юг  допринася за високата посещаемост на Парка.

Зона „Природосъобразен туризъм“ предлага мрежа от маршрути и обекти, които улесняват пребиваването на посетителите, подпомагат информираното им поведение в защитената територия. Съоръжения и табели на входовете в Парка и резерватите запознават с богатствата и значението на защитената територия, с правилата в нея. 70 маршрута отвеждат до забележителни места в Парка – вековни гори, просторни високопланински ливади, сурови върхове, внушителни водопади, панорами към характерни за релефа на планината живописни пейзажи. Привлекателна възможност е прекосяването на Парка по билото на Централна Стара планина, следвайки първостепенния пешеходен маршрут от европейската система, свързваща Черно море с останалата част от Европа, известен като Е3 Ком – Емине. Специално изградените екопътеки „Бяла река“ и „Видимско пръскало“, и интерпретирани маршрути „Водните дупки“ и „По пътя на балканджиите“, комплексът за интерпретация „Гората“, посетителският информационен център „Вежен“ помагат да се разбере и съпреживее природата по естествен и вълнуващ начин.

 

Virtual map

Photos

© All images, advertising and video materials and/or other information published on this website are property of the Ministry of Tourism and are protected by the Law on Copyright and Related Rights,  according to the Bulgarian laws to all applicable international and relevant acts of the European Union.

Мултимедия

Мултимедийни брошури