Национален парк „Централен Балкан”

Национален парк „Централен Балкан” е един от трите национални парка на България. Създаден през 1991 г., днес той е третата по големина защитена територия у нас – 720 кв. км. Разположен е в най-високата част на Централна Стара планина, като включва три части на планинската верига – Златишко-Тетевенска, Троянска  и Калоферска планина. Дирекция, регионален орган на Министерството на околната среда и водите, управлява Парка с цел да опазва и поддържа биологичното разнообразие и да защитава дивата природа, да предоставя възможности за научни и образователни дейности, за развитието на туризъм и екологосъобразен поминък
В границите на Националния парк са разположени 9 резервата – „Боатин”„Царичина”„Козястена”„Стенето”„Стара река”„Джендема”„Северен Джендем”„Пеещи скали” и „Соколна”. Съгласно класификацията на Международния съюз за защита на природата (IUCN), Паркът е защитена територия от втора категория, а резерватите в него – първа категория.

През 2000 година към териториите, за които Дирекция „НП Централен Балкан” извършва дейности по управление и охрана са добавени два резервата в близост до границите на Парка – резерват „Еленова гора” в землището на с. Сахране и поддържан резерват „Чамджа” в землището на с. Христо Даново.

„Централен Балкан“ е основна част от Националната екологична мрежа. Заради своите съхранени местообитания и изключително биологично разнообразие, от 2008 г. „Централен Балкан“ е защитена зона по двете основни Директиви в природозащитното законодателството на Европейския съюз – за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, в единната Европейска екологична мрежа на зони под специална защита Натура 2000.
През 2006 г. „Централен Балкан“ става сертифициран член на Федерацията на Европейските природни и национални паркове (EUROPARC).

През 2009 г. Националният парк е отличен с Европейска диплома за защитени територии – първият и единствен в България носител на престижната международна награда
През 2017 г. „Централен Балкан“, заедно с територията на пет прилежащи общини – Троян, Севлиево, Павел баня, Карлово и Антон, са обявени като биосферен парк  „Централен Балкан“ в рамките на програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“. Новият биосферен парк обхваща четири от биосферните резервати на Парка – „Боатин“, „Царичина“, „Стенето“ и „Джендема“, присъединени към програмата през 1977 г.
Отново през 2017 г., най-представителните букови гори в деветте резервата на Националния парк стават част от серийния обект на световното наследство на ЮНЕСКО – „Старите  и първични букови гори на Карпатите и други региони в Европа“.

Планът за управление на НП „Централен Балкан“, 2016-2025 г. – основен документ за управление на Парка, отрежда в услуга на посетителите специална зона „Природосъобразен туризъм“. Тя включва туристически маршрути с 580 км обща дължина.

Разнообразният релеф, високата планина, пъстрите поляни и столетните гори, привличат посетители в Централен Балкан целогодишно. Лесният достъп от Предбалкана –  от север и долината на тракийските царе –  от юг  допринася за високата посещаемост на Парка.

Зона „Природосъобразен туризъм“ предлага мрежа от маршрути и обекти, които улесняват пребиваването на посетителите, подпомагат информираното им поведение в защитената територия. Съоръжения и табели на входовете в Парка и резерватите запознават с богатствата и значението на защитената територия, с правилата в нея. 70 маршрута отвеждат до забележителни места в Парка – вековни гори, просторни високопланински ливади, сурови върхове, внушителни водопади, панорами към характерни за релефа на планината живописни пейзажи. Привлекателна възможност е прекосяването на Парка по билото на Централна Стара планина, следвайки първостепенния пешеходен маршрут от европейската система, свързваща Черно море с останалата част от Европа, известен като Е3 Ком – Емине. Специално изградените екопътеки „Бяла река“ и „Видимско пръскало“, и интерпретирани маршрути „Водните дупки“ и „По пътя на балканджиите“, комплексът за интерпретация „Гората“, посетителският информационен център „Вежен“ помагат да се разбере и съпреживее природата по естествен и вълнуващ начин.

 

Национален парк „Централен Балкан” е един от трите национални парка на България. Създаден през 1991 г., днес той е третата по големина защитена територия у нас – 720 кв. км. Разположен е в най-високата част на Централна Стара планина, като включва три части на планинската верига – Златишко-Тетевенска, Троянска  и Калоферска планина. Дирекция, регионален орган на Министерството на околната среда и водите, управлява Парка с цел да опазва и поддържа биологичното разнообразие и да защитава дивата природа, да предоставя възможности за научни и образователни дейности, за развитието на туризъм и екологосъобразен поминък
В границите на Националния парк са разположени 9 резервата – „Боатин”„Царичина”„Козястена”„Стенето”„Стара река”„Джендема”„Северен Джендем”„Пеещи скали” и „Соколна”. Съгласно класификацията на Международния съюз за защита на природата (IUCN), Паркът е защитена територия от втора категория, а резерватите в него – първа категория.

През 2000 година към териториите, за които Дирекция „НП Централен Балкан” извършва дейности по управление и охрана са добавени два резервата в близост до границите на Парка – резерват „Еленова гора” в землището на с. Сахране и поддържан резерват „Чамджа” в землището на с. Христо Даново.

„Централен Балкан“ е основна част от Националната екологична мрежа. Заради своите съхранени местообитания и изключително биологично разнообразие, от 2008 г. „Централен Балкан“ е защитена зона по двете основни Директиви в природозащитното законодателството на Европейския съюз – за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, в единната Европейска екологична мрежа на зони под специална защита Натура 2000.
През 2006 г. „Централен Балкан“ става сертифициран член на Федерацията на Европейските природни и национални паркове (EUROPARC).

През 2009 г. Националният парк е отличен с Европейска диплома за защитени територии – първият и единствен в България носител на престижната международна награда
През 2017 г. „Централен Балкан“, заедно с територията на пет прилежащи общини – Троян, Севлиево, Павел баня, Карлово и Антон, са обявени като биосферен парк  „Централен Балкан“ в рамките на програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“. Новият биосферен парк обхваща четири от биосферните резервати на Парка – „Боатин“, „Царичина“, „Стенето“ и „Джендема“, присъединени към програмата през 1977 г.
Отново през 2017 г., най-представителните букови гори в деветте резервата на Националния парк стават част от серийния обект на световното наследство на ЮНЕСКО – „Старите  и първични букови гори на Карпатите и други региони в Европа“.

Планът за управление на НП „Централен Балкан“, 2016-2025 г. – основен документ за управление на Парка, отрежда в услуга на посетителите специална зона „Природосъобразен туризъм“. Тя включва туристически маршрути с 580 км обща дължина.

Разнообразният релеф, високата планина, пъстрите поляни и столетните гори, привличат посетители в Централен Балкан целогодишно. Лесният достъп от Предбалкана –  от север и долината на тракийските царе –  от юг  допринася за високата посещаемост на Парка.

Зона „Природосъобразен туризъм“ предлага мрежа от маршрути и обекти, които улесняват пребиваването на посетителите, подпомагат информираното им поведение в защитената територия. Съоръжения и табели на входовете в Парка и резерватите запознават с богатствата и значението на защитената територия, с правилата в нея. 70 маршрута отвеждат до забележителни места в Парка – вековни гори, просторни високопланински ливади, сурови върхове, внушителни водопади, панорами към характерни за релефа на планината живописни пейзажи. Привлекателна възможност е прекосяването на Парка по билото на Централна Стара планина, следвайки първостепенния пешеходен маршрут от европейската система, свързваща Черно море с останалата част от Европа, известен като Е3 Ком – Емине. Специално изградените екопътеки „Бяла река“ и „Видимско пръскало“, и интерпретирани маршрути „Водните дупки“ и „По пътя на балканджиите“, комплексът за интерпретация „Гората“, посетителският информационен център „Вежен“ помагат да се разбере и съпреживее природата по естествен и вълнуващ начин.

 

Главни входове на Национален парк „Централен Балкан”:
Вход Заводна: от с. Рибарица (Тетевенския Балкан) до входа на парка е 1 час пеша;
Вход Кордела: от с. Дивчевото до входа на парка е 1 час пеша;
Вход х. „Хайдушка песен”: от с.Чифлик до входа на парка е 50 мин. пеша;
Вход Беклемето: от туристическия комплекс до входа на парка е 30 мин. пеша;
Вход х. „Плевен” (местност Мазането): от Априлци, кв. Видима, до входа на парка е 2 ч. 15 мин. пеша;
Вход Е3 изток: от с. Лъгът до входа на парка е 4 ч. 30 мин. пеша;
Вход Втори изходен пункт към Е3 изток: от туристическата местност Узана до входа на парка е 3 часа пеша;
Вход х. „Русалка” (КПП): от с. Тъжа до входа на парка е 2 ч. 30 мин. пеша;
Вход х. „Соколна”: от с. Габарево до входа на парка е 1 час пеша;
Вход пътеката за х. “Рай” (местност Паниците): от Калофер до входа на парка е 1 ч. 50 мин. пеша;
Вход х. “Хубавец” (Стара река): от Карлово до входа на парка е 1 ч. 30 мин. пеша;
Вход Горна (ІІІ) станция на лифт Сопот: от Сопот до входа на парка е 2 ч. 40 мин. пеша;
Вход местност Въртопа: от Клисура до входа на парка е 3 ч. 20 мин. пеша.

Туристически информационен център – Троян

Май – Октомври:
Понеделник – Събота: 9:00 – 12:00; 13;00 – 18:00
Ноември – Април:
Понеделник – Петък: 8:30 – 12:00; 13:00 – 17:30

Троян, 5600, пл. „Г.С. Раковски“ № 103

Тел.: +359 670 52040
Тел.: +359 878 901 473
E-mail: visit@troyan.bg
Website: https://visit.troyan.bg/

Туристически информационен център – Габрово

Понеделник – петък: 9:00 – 17:30

ул. „Опълченска“ №11

Tел: +359 66 818 406
E-mail: tic@gabrovo.bg
Website: www.visit.gabrovo.bg

Туристически информационен център – Стара Загора

Понеделник – Петък: 9:00 – 18:00
Събота: 10:00 – 16:00

Стара Загора; Бул. “Руски “27

Тел: +359 42 627 098
Е-mail: tic@starazagora.bg
Website: https://starazagora.love/bg/

Tуристически информационен център – ул. „Д-р Стоян Чомаков” 1 (Стария град)

Понеделник-Неделя
9.00 – 18.00 (лятно работно време)
9.00 – 17.30 (зимно работно време)

Тел: +359 32 620 453
Website: http://www.visitplovdiv.com/bg

Туристически информационен център – ул. „Райко Даскалов“ 1 (пл. „Римски стадион“)

Понеделник-Неделя
9.00 – 18.00 (лятно работно време)
9.00 – 18.00 (зимно работно време)

Тел:+359 32 620 229
Website: http://www.visitplovdiv.com/bg

Природозащитен информационен център „Черни Осъм” към Природонаучния музей
8:00-12:00 : 13:00 – 17:00

без почивен денТуристически и природозащитен информационен център „Карлово”:

8:30 – 12:30; 13:00 – 17:00
почивни дни: събота и неделя

Информационен център „Централен Балкан” – Калофер:

10:00-18:00
почивни дни: вторник и сряда, по заявка работят и тогава.

Информационно-учебен център на дирекцията на Национален парк „Централен Балкан”:

8:00 – 16:30

Информационно-учебен център на дирекцията на Национален парк „Централен Балкан”:

град Габрово 5300

Тел:
+359 66 801277
+359 66 801 279

Дирекция на Национален парк „Централен Балкан”
град Габрово, ул. „Бодра смяна” 3

Тел: +359 6962 2371

Природозащитен информационен център „Централен Балкан”
село Черни Осъм 5620, община Троян,

Природонаучен музей

Тел: +359 6962 2371
E-mail: nsmuseum_ch_osam@dir.bg

Туристически и природозащитен информационен център „Карлово”
град Карлово 4300, ул. „Водопад” 31

Тел: +359 335 95373

Информационен център „Централен Балкан”
град Калофер 4370, ул. „Георги Шопов” 3

Тел: +359 3133 5988

Информационен център „Централен Балкан”
град Калофер

Тел: +359 3133 5988
E-mail: office@centralbalkan.bg
Website: www.centralbalkan.bg

 

Виртуална карта

Снимки

© Всички изображения, рекламни и видео материали и/или друга информация, публикувани в този уеб сайт, са собственост на Министерство на туризма, и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и на всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз.