Природен парк „Шуменското плато”

Природен парк „Шуменско плато” се намира в източните предели на Дунавската равнина, в близост до град Шумен. Разположен е на едноименното Шуменско плато и заема площ от 3929,9 ха. Обявен е през 1980 г. с цел съхраняване на ценните растителни и животински видове, платовидния ландшафт и местата, подходящи за отдих и туризъм.
Най-високата точка в парка е на 502 м н.в. Климатът е умереноконтинентален.
Специфичните природни условия на парк „Шуменско плато” благоприятстват развитието на богата растителна покривка. Горите заемат 90% от територията на парка. Преобладават смесените широколистни гори, в които съжителстват обикновен габър (Carpinus betulus), бук (Fagus), цер (Quercus cerris), клен (Acer campestre), ясен (Fraxinus), липа (Tilia) и други дървесни видове. Иглолистните видове са представени от черен (Pinus nigra) и бял бор (Pinus sylvestris), зелена дуглазка (Pseudotsuga menziesii Franco), обикновен (Picea abies) и сребрист смърч (Picea). От храстите най-разпространени са шипка (Rosa canina), червен глог (Crataegus), обикновен дрян (Cornus mas), леска (Corylus). По откритите места в парка се наблюдават тревисти растения и храсти. Срещат се 14 вида орхидеи (Orchidaceae) и над 250 вида лечебни растения. 64 растителни вида са с природозащитен статус.
Шуменското плато се обитава от над 350 вида безгръбначни и над 240 вида гръбначни животни. От бозайниците се срещат благороден елен (Cervus elaphus), сърна (Capreolus capreolus), дива свиня (Sus scrofa), белка (Martes foina), лисица (Vulpes vulpes), язовец (Meles meles) и др. Птичето царство е също богато. От влечугите се срещат шипоопашата (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca), смок-мишкар (Elaphe longissima) , пепелянка (Vipera ammodytes), степен и зелен гущер (Lacerta viridis) и др. Сред защитените животински видове са: добруджански хомяк (Mesocricetus newtoni), пъстър пор (Vormela peregusna), голям ястреб (Accipiter gentilis), малък креслив орел (Aquila pomarina), черен кълвач (Dryocopus martius), бухал (Bubo bubo) и др.
Шуменското плато е обитавано от човека от дълбока древност. За това свидетелстват откритите в пещерите фрагменти от глинени съдове и оръдия на труда. През различните исторически епохи тук са съществували множество тракийски, антични и средновековни селища и крепости.
По време на Второто българско царство (ХІІ – ХІV в.) възникват скалните манастири – средища на религиозен и културен живот. Разположени са по труднодостъпни скални венци по източните и южни склонове на платото.
Най-значимият исторически и археологически обект в природния парк е Шуменската крепост (Стария град). Тя представлява сложен комплекс от жилищни, култови и крепостни постройки.
Днес Шуменската крепост е добре проучен, консервиран и частично реставриран историко-археологически резерват.
В границите на парка се намира и паметник „Създатели на българската държава”, издигнат в чест на 1300-годишнината от създаването на България. Той пресъздава най-важните моменти от историята на Първото българско царство (VII – XI в.).
Парк „Шуменско плато” е изключително богат на неповторими образци от неживата природа, като атрактивни повърхностни и подземни карстови пещери. Пещерите Бисерна и Тайните понори са сред 25-те най-големи пещери в страната. Срещат се още понори, въртопи, живописни долинни врязвания, наподобяващи малки каньони и непристъпни скални венци.
Паркът е привлекателно място за отдих, спорт и туризъм през всички годишни сезони. Достъпът до него се благоприятства от непосредствената близост на гр. Шумен и добре поддържаната пътно-алейна мрежа. Има много добри условия за практикуване на пешеходен и велотуризъм. Туристическите маршрути са маркирани и поддържани и отвеждат посетителите на парка до атрактивни скални форми, вековни букови гори, исторически забележителности и туристически хижи. В парка има условия за практикуване и на екстремните спортове – скално катерене, спелеотуризъм, парапланеризъм и др. За удобство на туристите са изградени туристически заслони, беседки, чешми и кътове за отдих.
На територията на парка функционира информационен център. В него може да се получи информация за туристически маршрути, забележителности, защитени територии, да се закупят сувенири и информационни материали, да се наеме водач или велосипед и др.
В близост до информационния център се намира „Горското училище”. Представлява интерактивен комплекс за провеждане на екологични дейности и проекти в естествена природна среда. Включва „Горски лабиринт”, „Пътека на приказките” и „Класна стая на открито”. За организирани групи дирекцията на парка предлага водач-аниматор в Горското училище.

Природен парк „Шуменско плато” се намира в източните предели на Дунавската равнина, в близост до град Шумен. Разположен е на едноименното Шуменско плато и заема площ от 3929,9 ха. Обявен е през 1980 г. с цел съхраняване на ценните растителни и животински видове, платовидния ландшафт и местата, подходящи за отдих и туризъм.
Най-високата точка в парка е на 502 м н.в. Климатът е умереноконтинентален.
Специфичните природни условия на парк „Шуменско плато” благоприятстват развитието на богата растителна покривка. Горите заемат 90% от територията на парка. Преобладават смесените широколистни гори, в които съжителстват обикновен габър (Carpinus betulus), бук (Fagus), цер (Quercus cerris), клен (Acer campestre), ясен (Fraxinus), липа (Tilia) и други дървесни видове. Иглолистните видове са представени от черен (Pinus nigra) и бял бор (Pinus sylvestris), зелена дуглазка (Pseudotsuga menziesii Franco), обикновен (Picea abies) и сребрист смърч (Picea). От храстите най-разпространени са шипка (Rosa canina), червен глог (Crataegus), обикновен дрян (Cornus mas), леска (Corylus). По откритите места в парка се наблюдават тревисти растения и храсти. Срещат се 14 вида орхидеи (Orchidaceae) и над 250 вида лечебни растения. 64 растителни вида са с природозащитен статус.
Шуменското плато се обитава от над 350 вида безгръбначни и над 240 вида гръбначни животни. От бозайниците се срещат благороден елен (Cervus elaphus), сърна (Capreolus capreolus), дива свиня (Sus scrofa), белка (Martes foina), лисица (Vulpes vulpes), язовец (Meles meles) и др. Птичето царство е също богато. От влечугите се срещат шипоопашата (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca), смок-мишкар (Elaphe longissima) , пепелянка (Vipera ammodytes), степен и зелен гущер (Lacerta viridis) и др. Сред защитените животински видове са: добруджански хомяк (Mesocricetus newtoni), пъстър пор (Vormela peregusna), голям ястреб (Accipiter gentilis), малък креслив орел (Aquila pomarina), черен кълвач (Dryocopus martius), бухал (Bubo bubo) и др.
Шуменското плато е обитавано от човека от дълбока древност. За това свидетелстват откритите в пещерите фрагменти от глинени съдове и оръдия на труда. През различните исторически епохи тук са съществували множество тракийски, антични и средновековни селища и крепости.
По време на Второто българско царство (ХІІ – ХІV в.) възникват скалните манастири – средища на религиозен и културен живот. Разположени са по труднодостъпни скални венци по източните и южни склонове на платото.
Най-значимият исторически и археологически обект в природния парк е Шуменската крепост (Стария град). Тя представлява сложен комплекс от жилищни, култови и крепостни постройки.
Днес Шуменската крепост е добре проучен, консервиран и частично реставриран историко-археологически резерват.
В границите на парка се намира и паметник „Създатели на българската държава”, издигнат в чест на 1300-годишнината от създаването на България. Той пресъздава най-важните моменти от историята на Първото българско царство (VII – XI в.).
Парк „Шуменско плато” е изключително богат на неповторими образци от неживата природа, като атрактивни повърхностни и подземни карстови пещери. Пещерите Бисерна и Тайните понори са сред 25-те най-големи пещери в страната. Срещат се още понори, въртопи, живописни долинни врязвания, наподобяващи малки каньони и непристъпни скални венци.
Паркът е привлекателно място за отдих, спорт и туризъм през всички годишни сезони. Достъпът до него се благоприятства от непосредствената близост на гр. Шумен и добре поддържаната пътно-алейна мрежа. Има много добри условия за практикуване на пешеходен и велотуризъм. Туристическите маршрути са маркирани и поддържани и отвеждат посетителите на парка до атрактивни скални форми, вековни букови гори, исторически забележителности и туристически хижи. В парка има условия за практикуване и на екстремните спортове – скално катерене, спелеотуризъм, парапланеризъм и др. За удобство на туристите са изградени туристически заслони, беседки, чешми и кътове за отдих.
На територията на парка функционира информационен център. В него може да се получи информация за туристически маршрути, забележителности, защитени територии, да се закупят сувенири и информационни материали, да се наеме водач или велосипед и др.
В близост до информационния център се намира „Горското училище”. Представлява интерактивен комплекс за провеждане на екологични дейности и проекти в естествена природна среда. Включва „Горски лабиринт”, „Пътека на приказките” и „Класна стая на открито”. За организирани групи дирекцията на парка предлага водач-аниматор в Горското училище.

Посетителският център работи по заявка.

 

 

Шуменско плато се намира западно от гр. Шумен. За да се стигне до него, се минава покрай сградата на пожарната и оттам се следват указателните табели. Посетителският център се намира при паркинга на паметника „Създатели на българската държава”.

Туристически информационен център – гр. Шумен

Понеделник – петък 09:00-18:00

бул. “ бул. „Славянски“ 17, гр. Шумен

Тел.: +359 54 857 773
E-mail: http://www.shumen.bg/
Website:http://tourism-shumen.com/

Туристическо дружество „Мадарски конник“ – Шумен

Тел: +359 54 857 773
Website: www.tourism-shumen.com
E-mail: shumen_opt@abv.bg

Дирекция на Природен парк „Шуменско плато”

град Шумен, ул. „Стара планина” 2

Tел.: +359 54 800765
Е-mail: sh-plato@mbox.contact.bg
Website: www.shumenskoplato.iag.bg

Шуменска крепост

Тел.: +359 54 800 381

Виртуална карта

Снимки

© Всички изображения, рекламни и видео материали и/или друга информация, публикувани в този уеб сайт, са собственост на Министерство на туризма, и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и на всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз.